Informacja dot. wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sceny tj. wyposażenia dla potrzeb działań edukacyjnych i artystycznych Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

Wałbrzych 2014.09.09

Wszyscy uczestnicy
postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sceny tj. wyposażenia dla potrzeb działań edukacyjnych i artystycznych Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

Instytucja Gminy Wałbrzych pn. Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” informuje, że na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 907,984;1047 i 1473 oraz z 2004 poz. 423)zwanej ustawą w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę firmy pn. ALSPAW Sp. z o. o., ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski – z ceną brutto całego zamówienia 143.651,70 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiada najkorzystniejszy bilans przyjętego kryterium spośród złożonych ofert.

W ww. postępowaniu oferty złożyli:

  • ALSPAW Sp. z o. o., ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski-cena łączna 143.651,70zł. brutto
  • PUHP „LUMEX” Leszek Pióro, Waldemar Pióro, ul. Dolne Młyny 77, 59-700 Bolesławiec-cena łączna 161.745,00zł. brutto

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres

Punktacja przyznana w kryterium wyboru: cena brutto zamówienia

1.

ALSPAW Sp. z o. o., ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski

100,00

2.

PUHP „LUMEX” Leszek Pióro, Waldemar Pióro, ul. Dolne Młyny 77, 59-700 Bolesławiec

88,00