STOWARZYSZENIE

STOWARZYSZENIE
Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych"

Celami działalności Stowarzyszenia są: pomoc w utrzymaniu, rozwijaniu i doskonaleniu działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, udzielanie pomocy i wsparcia członkom Zespołu, pielęgnowanie polskości i folkloru, tradycji narodowej i kulturowej wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży w kraju i poza jego granicami. Cele te są realizowane poprzez następujące działania: pobudzanie i rozwijanie zainteresowania społeczeństw w kraju i za granicą polską tradycją i folklorem oraz działalnością i osiągnięciami artystycznymi Zespołu, udzielanie pomocy Zespołowi w organizowaniu koncertów w kraju i za granicą oraz organizowanie koncertów i występów innych zespołów folklorystycznych, organizowanie kursów i szkoleń, wydawanie publikacji własnych oraz materiałów informacyjnych w celu popularyzacji tradycji narodowej i folkloru oraz dla promocji Zespołu, współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, organizowanie i współfinansowanie obozów i wyjazdów szkoleniowych i wypoczynkowych dla członków Zespołu, udzielanie pomocy w zaopatrzeniu Zespołu w instrumenty muzyczne, stroje ludowe oraz rekwizyty potrzebne do realizacji widowisk scenicznych, udzielanie pomocy oraz wspieranie członków Zespołu, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych patologią, wspomaganie działań zmierzających do zabezpieczenia materialnych warunków funkcjonowania i rozwoju Zespołu, rozwijanie działalności zmierzającej do rozszerzenia kręgu przyjaciół Zespołu i pozyskiwania rozmiłowanej w folklorze ludowym młodzieży i dzieci dla tego Zespołu. pomoc artystyczno – wychowawczą wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

……………………………………………………………………………………………………

Nowy Rok to nowe plany i marzenia, które zależeć będą w wielkiej mierze od zasobów finansowych. Prosimy więc, tak jak w roku ubiegłym, o przekazanie 1% swego podatku dochodowego na cele Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, które jako jedno z niewielu organizacji zajmuje się pomocą oraz wychowaniem dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie, bo to oni niedługo będą decydowali o losie nas wszystkich.

U nas pieniądze dobrze pracują. Każda ofiarowana przez naszych darczyńców złotówka przyciąga kolejne, które zdobywamy w konkursach publicznych i od partnerów oraz sponsorów naszych projektów. Ale bez pierwszej złotówki – tej od Państwa – nie zdobędziemy kolejnych

Wsparcie prosimy kierować na konto Stowarzyszenia:
PNB PARIBAS S.A.  30 1750 0012 0000 0000 2836 3915

SKONTAKTUJ SIĘ

Accessibility